Skip to main content

Referater

Referater

 • 2021-06-21-Generalforsamlingen referat

  Læs mere

 • 2021-06-01-Formands beretning

  Læs mere

 • 2021-04-21-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2021-03-09-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2021-01-26-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2020-12-15-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2020-11-03-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2020-09-22-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2020-08-11-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2020-04-01-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-11-21-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-09-26-Kodeks for bestyrelsesarbejde

  Læs mere

 • 2019-09-25-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-08-14-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-06-04-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-05-16-Ekstraordinær generalforsamling referat

  Læs mere

 • 2019-04-29-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-04-09-b-Bestyrelsesmøde efter generalforsamling referat

  Læs mere

 • 2019-04-09-a-Generalforsamling referat

  Læs mere

 • 2019-04-09-Generalforsamling referat underskrevet

  Læs mere

 • 2019-03-12-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2019-01-29-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-10-31-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-09-27-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-08-25-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-06-28-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-04-25-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-04-07-c-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-04-07-b-Generalforsamling referat

  Læs mere

 • 2016-04-07-a-Generalforsamling 2016 indkaldelse

  Læs mere

 • 2016-03-14-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-02-25-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2016-01-19-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-12-08-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-11-11-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-10-20-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-09-16-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-08-13-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-06-18-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-05-19-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-04-28-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-04-14-c-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-04-14-b-Generalforsamling referat

  Læs mere

 • 2015-03-11-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-02-19-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2015-01-28-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-12-09-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-11-18-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-09-17-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-08-14-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-06-17-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-05-28-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-04-30-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-04-02-Generalforsamlingsreferat

  Læs mere

 • 2014-04-02-Bestyrelsesmøde referat- efter GF

  Læs mere

 • 2014-03-18-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-02-17-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

 • 2014-01-22-Bestyrelsesmøde referat

  Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen mens skolelederen har den daglige ledelse af skolen.

Bestyrelsen er grundlæggende ansvarlig for at sætte retning for skolens virke samt sikre, at skolen agerer inden for de lovgivningsmæssige rammer, herunder at økonomistyringen er forsvarlig og lovlig.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 eller 3 årligt og bestyrelsesposterne fordeles årligt efter udpegning af medlemmer på generalforsamlingen.

Der sidder derudover et medlem fra naturbørnehavens bestyrelse med som observatør, for at kunne sikre en god kobling til arbejdet i Børnehaven også.

I øvrigt deltager skolens ledelse samt repræsentanter for medarbejderne på bestyrelsens møder.

Bestyrelsen består af:

 • Ditte Lundgaard Jacobsen – Bestyrelsesformand
 • Lotte Frisk – næstformand
 • Kenneth Jørgensen – kasserer 
 • Tanja Franck
 • Janni Schmidt Norsgaard
 • Thomas Krab – suppleant
 • Malene Kühler – suppleant

  Der holdes ca. 9 årlige bestyrelsesmøder. Derudover holder bestyrelsens medlemmer løbende kontakt til forældrene gennem deltagelse i de årlige forældremøder i de enkelte klasser.

Se Bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger

Se skolens vedtægter 

Læs videre

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Aabenraa Friskole og Naturbørnehaves værdigrundlag skal gennemsyre hele vores hverdag, så vi er i stand til at leve op til formål og missionen og føre vores vision ud i livet for alle børn.

Fællesskab

Vi skaber vores skole sammen, og fællesskabet er fundamentet i vores måde at være     tilstede med hinanden på. Sammen kan vi mere.

Nysgerrighed

Vi møder hinanden med nysgerrig undren og ved, at det er afgørende for udvikling at kunne vække og bevare nysgerrigheden. Vi udfordrer tillidsfuldt og modigt det eksisterende.

Alsidighed

Vi anerkender betydningen af at rumme alle, og vi er opmærksomme på, hvordan alle har deres helt særlige bidrag. Vi har respekt for forskelligheden.

Engagement

Vi involverer os med nærvær og glæde og forpligter os dermed overfor hinanden med det,vi hver især kommer med. Vi ved, at begejstring smitter.

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for os selv, så vi kan tage ansvar for hinanden, fællesskabet og vores omgivelser. Vi er bevidste om, at alt hænger sammen.

Læs videre

Vedtægter

Vedtægter

For den selvejende institution Aabenraa Friskole,Bjerggade 26, 6200 Aabenraa,                           CVR-nummer.61 93 69 12.

(Sidste ændringer besluttet på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2013 og den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2013)

Hjemsted og formål

§1

Aabenraa Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Aabenraa kommune. Skolen er oprettet den 19. november 1979.

 

§2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. samt at drive en børnehave efter aftale med Aabenraa Kommune.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

I hele vores arbejde med børnene har vi det overordnede mål, at vi vil styrke og udvikle det enkelte barns opfattelse af, at det er værdifuldt i alle sammenhænge. Vi ønsker at barnets nysgerrighed bevares gennem hele skoleforløbet og gerne i hele livet.

Vi ønsker at barnet opnår forståelse af værdien af fællesskab og udvikler evnen til at fungere i fællesskaber. I faglig sammenhæng er det vores mål, at hvert barn udnytter sine evner optimalt såvel på boglige områder som i praktisk/musiske sammenhænge.

Hvis barnet er nysgerrigt, har lyst til at lære, har et godt fagligt fundament og ser kreative løsninger – så har vi nået vores mål: At danne livsduelige og handlekraftige, hele mennesker med forståelse af værdien af fællesskab.

Skolens drift

§3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§4

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om

friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§6

I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk.2.

Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Stk.3.

Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.

Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen offentliggøres på Skolens hjemmeside.

Stk. 5.

Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Generalforsamling

§7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og §20.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling og valgmøde afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen og valgmøde afholdes i perioden 1. marts – 30. april og indkaldes af bestyrelsen via intranet / mail / evt. almindeligt brev til medlemmer af skolekredsen (generalforsamling) og forældrekredsen (valgmøde) med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen til generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til
 4. Valg af (2 lige år – 1 ulige år)
 5. Valg af 1 suppleant
 6. Indkomne
 7.  

Indkaldelse til valgmøde skal mindst indeholde følgende:

 1. valg af 1
 2. valg af 1 suppleant
 3. Valg af tilsynsførende

Stk. 2 a.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer på valgmødet.

Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3.. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25 af forældrekredsen eller skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.

Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter

reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer.

Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt. Hvis generalforsamlingens/det særskilte mødes dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Generalforsamlingens/det særskilte mødes dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder og viceleder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelsesarbejdet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§12

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§13

Et bestyrelsesmedlem og den/de tilsynsførende er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning jf. forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom jf. § 7 stk. 1. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.

Stk.3.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.

Bestyrelsen skal meddele forældrekredsen, Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er

hjemmehørende, om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to- tredjedeles flertal.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets

vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to-tredjedeles flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§20

Beslutning om nedlæggelse af skolen kan kun træffes af en enstemmig bestyrelse. Hvis der kun er 4/5 flertal i bestyrelsen for en beslutning om nedlæggelse af skolen, tages det op som indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor det besluttes, hvis mindst to-tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for nedlæggelsen.

Stk.2.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3.

§20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen og skolekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges.

Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af Undervisningsministeriet godkendt likvidation, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtaget på skolens generalforsamling den 2. april 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den xxxxx.

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

       
       

Formand: Stig Krarup Petersen                                                  

Næstformand: Jeanette Andersen

       
       

Mona Lausen Pedersen                                                                 

Shahpour Sobhani

Maria Houlind

       
       

Suppleant: Anne Lindqvist Eisenhardt                                       

Suppleant: Lotte Frisk

Bilag til Aabenraa Friskoles vedtægter:

Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole

oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20 Vedtaget på skolens generalforsamling den 19. marts 2013 og den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2013.

Bestyrelsen har justeret bilaget den 28. april 2015 mht. til datoen for valgmøder og lign. og angående udmeldelse / opsigelse den 28. juni 2016 .

§ 1

I henhold til § 1 i Aabenraa Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Aabenraa Kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Aabenraa Friskoles bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.

§ 2

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse (i det følgende kald forældreråd) med et flertal af valgte forældre. Forældrerådet nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til Aabenraa Friskolens vedtægt, og forældrerådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

§ 3

Aabenraa Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole ses i lyset af følgende:

Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravsspecifikationen. Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 4

Forældrerådet består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole. Forældrerådet består desuden af en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant.

stk. 2.

Forældrerådet skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børnehaveforældrene, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

stk. 3.

Medlemmer af forældrerådet vælges som udgangspunkt for 2 år, der er dog muligt for forældre, hvis barn kun har et år tilbage i børnehaven, at stille op til forældrerådet. Forældrerepræsentanter, der er på valg, vælges på et årligt valgmøde. Genvalg kan finde sted.

Valgmødet skal være afholdt inden udgangen af september måned. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige forældrerådsmedlemmer.

stk. 4.

Der vælges hvert år til valgmødet mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

stk. 5.

Forældrerepræsentanter skal træde ud af forældrerådet, når de ikke længere har børn i børnehaven. Sker udtrædelse pga. barnets skolestart, kan forældrerepræsentanten fortsætte til førstkommende valgmøde til forældrerådet.

§ 5

Forældrerådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden til forældrerådsmøder. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrerådets beslutninger.

stk. 2.

Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder / koordinator, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Afdelingslederen / koordinatoren skal i samarbejde med forældrerådets formand medvirke til forberedelse af møder i forældrerådet og forelægge emner til drøftelse.

§ 6

Forældrerådet skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

stk. 2.

Forældrerådet har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i børnehaven. Forældrerådet har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse. stk. 3.

I samarbejde med Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskoles ledelse og medarbejdere medvirker forældrerådet ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§ 7

Den overordnede ledelse af Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse

af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

§ 8

Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.

§ 9

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Aabenraa Kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrerådet.

Optagelsesregler:

Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde.

Grundlæggende set er tilmeldingskriteriet tidspunktet for indmeldelsen (Først-til-mølle-princippet), dog under hensyntagen af, at der tilstræbes, at der er ca. lige mange børn pr. årgang og at kønsfordelingen er ca. lige. Dvs. der føres to ventelister pr. årgang – en for piger og en for drenge.

Endvidere gælder også alderskriteriet, således at et barn, som er senere tilmeldt, men tidligere klar til at komme i børnehaven, kan optages så længe, som der plads til de tidligere tilmeldte yngre børn.

Indmeldelsesproceduren er først afsluttet og optagelsen på venteliste sker først, når kontingentet for skolekredsmedlemskabet er betalt.

Et barn, som ønsket optaget i børnehaven, vil få fortrinsret,

 • hvis det har søskende i børnehaven eller i skolen
 • hvis en af barnets forældre er ansat på skolen / SFO / børnehave.

Der optages børn i den alder, som gælder for børn i Aabenraa Kommune, og frem til skolestart, almindeligvis 6 år.

Udmeldelse/opsigelse af børn:

Hvis forældre ønsker at melde barnet ud af børnehaven, så skal dette ske skriftlig til skolens kontor med minimum 1 mdr. varsel til den 1. i en måned. Forældre skal betale måneden ud samt en ekstramåned.

Hvis forældrebetalingen ikke er betalt i 3 måneder og der heller ikke er indgået en skriftlig betalingsaftale angående både restancen og fremtidig betaling opsiges samarbejdet med Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole med 1 måneds varsel til den 1 i måneden. Dette skal ske skriftligt.

(Bilagsændring ang. Udmeldelse / opsigelse af børn er besluttet på forældrerådsmøde den 14. juni 2016 og er blevet bekræftet på bestyrelsesmøde den 28. juni 2016.)

Kommunen ved Kaja Mensel har bekræftet modtagelsen den 22. august 2016.

Grundoplysninger

Grundoplysninger

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil: 

 • Fællesskabet er fundamentet i vores måde at være tilstede med hinanden på.
 • Vi ser ikke kun børnene, men vi vil også se som børnene.
 • Vi møder børnene med nysgerrig undren.
 • Vi tror på at børnene altid gør deres bedste, også selv om det ikke umiddelbart er oplevelsen. Der ligger altid en god forklaring bag enhver handling.

Skolens obligatoriske fag

 • Dansk/grundfag som inkluderer historie og kristendomskundskab
 • Matematik
 • Engelsk og tysk,
 • Natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi,
 • Musik og kor
 • Idræt herunder svømning,
 • Håndværk og design samt drama og musical.
 • Fortælling

Evaluering af kvalitet

Der henvises til tilsynserklæringen

Skolens indsatsområder

Skoleåret 2023-24
Med udgangspunkt i fællesskabet, hvortil alle kan byde ind i mere eller mindre grad, tror vi på, at børnenes relation til hinanden, på tværs af alder, er det allerbedste grundlag for deres mulighed for at udvikle sig som livsduelige mennesker.

Vi har stort fokus på læsning, da vi mener det er essentielt for børns trivsel og udvikling.

Vi tror på at kreativiteten i alle fag bibringer børnene evnen til at kunne finde vej i en kompleks verden.

At lave god skole kræver tæt samarbejde mellem forældre og skole. Et samarbejde hvor vi har respekt for de forskellige roller som forældre og professionelle.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Skolen giver elever mulighed for at få kortere eller længere kurser på områder, hvor den enkelte har indlæringsvanskeligheder. Dette tilrettelægges i samarbejde med PPR og forældre. 

Vi arbejder forebyggende med indsatser omkring motorik, musisk forståelse og læsning og matematisk forståelse.

Elever med særlige behov er en ligeså stor del af i klasserne, som alle andre. Vi tilknytter den nødvendige støtte, hvor der vil være én lærer og én pædagog eller to lærere i timerne. Alt efter behovet kan det være i nogle timer eller alle timer.

Lektiepolitik

Skolens principielle holdning til lektier og deres pædagogiske formål:

På Aabenraa Friskole skelner vi mellem ”hjemmearbejde” og ”lektier”.

Når lysten driver værket, må eleverne selvfølgelig lave så meget, de har lyst til – det kan være leg med opgaver fra skolen, det kan være træning og øvelser. Denne type arbejde i hjemmet kalder vi hjemmearbejde. Kendetegnende er, at det ikke er læreren, der har sagt til eleverne, at de skal. Således kan udført hjemmearbejde ikke være forudsætning for, at alle kommer forberedt til næste time. 
Det vil sige, at hjemmearbejde er individuelle opgaver for at tilgodese den enkelte elevs lyst, behov og læring.

Lektier kan være opgaver, som eleverne udfører med stor lyst og entusiasme. Letier kan også være pligt – at have forberedt sig på noget bestemt, at have læst en bog til aftalt deadline, at have lavet et vist antal matematikopgaver m.v. 
Læreren kan konstatere, at hele klassen eller nogle af eleverne ikke har nået deres mål i klassen og derfor skal lave resten derhjemme. 
Det vil sige, at lektier er de krav læreren konkret stiller, som en forudsætning for, at en bestemt undervisning kan foregå.

For de respektive klassetrin gælder følgende:

 1. – 2.klasse hjemmearbejde:
  Børnene kan få anbefalet hjemmearbejde i form af læsning, skrivning, taltræning og lignende.

3.-4. klasse hjemmearbejde:
Der laves aftaler med læreren om hjemmearbejde. Det kan blandt andet være at forberede en tabel samt skrive- og læsetræning. Det er vigtigt at bevare motivationen hos eleverne til fortsat at have lyst til at kunne læse, skrive og regne ved fx at inspirere til læsning af bøger.

 1. klasse hjemmearbejde og lektier:
  Begyndende lektier. Lektier er, som sagt, opgaver, der skal gennemføres derhjemme, og de er samtidig forudsætning for den kommende undervisning. Dette betyder, at eleven har et (med)ansvar for at få lavet disse lektier. Intranettet (ugeplaner og beskeder) bruges for at hjælpe eleven med at huske og for at orientere forældrene, så de kan bakke op. Der skal være en god kommunikation, når der gives lektier.

6.- 7. klasse lektier og hjemmearbejde:
På disse klassetrin forberedes studieteknik og selvstændige arbejdsvaner i form af lektier og hjemmearbejde, som står mål med den enkelte elevs udviklingstrin. I 6. og 7. klasse gælder minimum det nævnte under 5. klasse, dog med den forskel, at vi ikke længere taler om elevens ”medansvar”, men understreger, at det er elevens ansvar at have lavet lektierne.

 1. – 9. klasselektier og hjemmearbejde:
  Her arbejdes med studieteknik og høj grad af selvstændighed med det dertil hørende ansvar, i dette er forberedelse til undervisningen en naturlig del. Lektierne laves for den enkelte elevs skyld, og således de kan bidrage til det fælles undervisningsforløb i klassen. Ansvaret for at have lavet lektierne er elevens. Lærerne bakker op med god kommunikation, så eleven ikke behøver at være i tvivl om, hvilke opgaver skal laves.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

S

Vi har en klar forventning om, at børnene opfører sig ordentligt overfor hinanden og tager ansvar for fællesskabet og sig sig selv.

Vi har flere aktiviteter og laver løbende tiltag, der understøtter dette. Se endvidere i Skolens trivsels- og antimobbepolitik under ”Om os -> Trivsel”

Der er en fast aftale om, at forældre kontakter skolen ved barnets fravær og sygdom. Dette for at skabe størst mulighed tryghed for barnet, forældrene og skolen, hvor barnet er.

Læs videre

Om os

Om os

På toppen af bakken ligger Aabenraa Friskole og Naturbørnehave omgivet af grønne arealer og smukke skove. Skolen har til huse i en stor villa, som oprindeligt var opført til privat brug, men efterfølgende ombygget til skole.

Siden Skolen startede i 1980, er der opført flere bygninger på de 7 tønder land, som skolen råder over. Der er opført en hal til idræt + faglokaler – en stor bålhytte – en bygning, som i dag huser udskolingens 4 klasser (6. – 9. kl.), et stort køkken til bl.a. undervisning, Samlingsstuen og et pedelværksted – og senest i 2015 er en ny bygning til Naturbørnehaven indviet. Alt sammen med engagerede forældres arbejdskraft som en vigtig del af etableringen.
Ydermere er der sammen med elevrådet bl.a. etableret en multibane, en basketbane og et spacenet.

Omkring skolen er der rigeligt med plads til leg, boldspil, fællesskab, forundring og vigtigst af alt – der er højt til himmels og plads til alle! Disse skønne omgivelser er grundlaget for vores tanke om børn i udvikling og trivsel. Verdens bedste trivsel- og udviklingslokale findes udenfor.

Her har omkring 210 elever, 30 børnehavebørn, ca. 35 ansatte og mange forældre deres daglige gang.

Med en naturbørnehave og en skolegang til og med 9. klasse vil børnene opleve sammenhæng i fællesskabet fra 3. årsalderen til de afslutter deres 9. klasse som teenagere. 

Læs videre

 • 1
 • 2