Skip to main content

Grundoplysninger

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil: 

 • Fællesskabet er fundamentet i vores måde at være tilstede med hinanden på.
 • Vi ser ikke kun børnene, men vi vil også se som børnene.
 • Vi møder børnene med nysgerrig undren.
 • Vi tror på at børnene altid gør deres bedste, også selv om det ikke umiddelbart er oplevelsen. Der ligger altid en god forklaring bag enhver handling.

Skolens obligatoriske fag

 • Dansk/grundfag som inkluderer historie og kristendomskundskab
 • Matematik
 • Engelsk og tysk,
 • Natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi,
 • Musik og kor
 • Idræt herunder svømning,
 • Håndværk og design samt drama og musical.
 • Fortælling

Evaluering af kvalitet

Der henvises til tilsynserklæringen

Skolens indsatsområder

Skoleåret 2023-24
Med udgangspunkt i fællesskabet, hvortil alle kan byde ind i mere eller mindre grad, tror vi på, at børnenes relation til hinanden, på tværs af alder, er det allerbedste grundlag for deres mulighed for at udvikle sig som livsduelige mennesker.

Vi har stort fokus på læsning, da vi mener det er essentielt for børns trivsel og udvikling.

Vi tror på at kreativiteten i alle fag bibringer børnene evnen til at kunne finde vej i en kompleks verden.

At lave god skole kræver tæt samarbejde mellem forældre og skole. Et samarbejde hvor vi har respekt for de forskellige roller som forældre og professionelle.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Skolen giver elever mulighed for at få kortere eller længere kurser på områder, hvor den enkelte har indlæringsvanskeligheder. Dette tilrettelægges i samarbejde med PPR og forældre. 

Vi arbejder forebyggende med indsatser omkring motorik, musisk forståelse og læsning og matematisk forståelse.

Elever med særlige behov er en ligeså stor del af i klasserne, som alle andre. Vi tilknytter den nødvendige støtte, hvor der vil være én lærer og én pædagog eller to lærere i timerne. Alt efter behovet kan det være i nogle timer eller alle timer.

Lektiepolitik

Skolens principielle holdning til lektier og deres pædagogiske formål:

På Aabenraa Friskole skelner vi mellem ”hjemmearbejde” og ”lektier”.

Når lysten driver værket, må eleverne selvfølgelig lave så meget, de har lyst til – det kan være leg med opgaver fra skolen, det kan være træning og øvelser. Denne type arbejde i hjemmet kalder vi hjemmearbejde. Kendetegnende er, at det ikke er læreren, der har sagt til eleverne, at de skal. Således kan udført hjemmearbejde ikke være forudsætning for, at alle kommer forberedt til næste time. 
Det vil sige, at hjemmearbejde er individuelle opgaver for at tilgodese den enkelte elevs lyst, behov og læring.

Lektier kan være opgaver, som eleverne udfører med stor lyst og entusiasme. Letier kan også være pligt – at have forberedt sig på noget bestemt, at have læst en bog til aftalt deadline, at have lavet et vist antal matematikopgaver m.v. 
Læreren kan konstatere, at hele klassen eller nogle af eleverne ikke har nået deres mål i klassen og derfor skal lave resten derhjemme. 
Det vil sige, at lektier er de krav læreren konkret stiller, som en forudsætning for, at en bestemt undervisning kan foregå.

For de respektive klassetrin gælder følgende:

 1. – 2.klasse hjemmearbejde:
  Børnene kan få anbefalet hjemmearbejde i form af læsning, skrivning, taltræning og lignende.

3.-4. klasse hjemmearbejde:
Der laves aftaler med læreren om hjemmearbejde. Det kan blandt andet være at forberede en tabel samt skrive- og læsetræning. Det er vigtigt at bevare motivationen hos eleverne til fortsat at have lyst til at kunne læse, skrive og regne ved fx at inspirere til læsning af bøger.

 1. klasse hjemmearbejde og lektier:
  Begyndende lektier. Lektier er, som sagt, opgaver, der skal gennemføres derhjemme, og de er samtidig forudsætning for den kommende undervisning. Dette betyder, at eleven har et (med)ansvar for at få lavet disse lektier. Intranettet (ugeplaner og beskeder) bruges for at hjælpe eleven med at huske og for at orientere forældrene, så de kan bakke op. Der skal være en god kommunikation, når der gives lektier.

6.- 7. klasse lektier og hjemmearbejde:
På disse klassetrin forberedes studieteknik og selvstændige arbejdsvaner i form af lektier og hjemmearbejde, som står mål med den enkelte elevs udviklingstrin. I 6. og 7. klasse gælder minimum det nævnte under 5. klasse, dog med den forskel, at vi ikke længere taler om elevens ”medansvar”, men understreger, at det er elevens ansvar at have lavet lektierne.

 1. – 9. klasselektier og hjemmearbejde:
  Her arbejdes med studieteknik og høj grad af selvstændighed med det dertil hørende ansvar, i dette er forberedelse til undervisningen en naturlig del. Lektierne laves for den enkelte elevs skyld, og således de kan bidrage til det fælles undervisningsforløb i klassen. Ansvaret for at have lavet lektierne er elevens. Lærerne bakker op med god kommunikation, så eleven ikke behøver at være i tvivl om, hvilke opgaver skal laves.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

S

Vi har en klar forventning om, at børnene opfører sig ordentligt overfor hinanden og tager ansvar for fællesskabet og sig sig selv.

Vi har flere aktiviteter og laver løbende tiltag, der understøtter dette. Se endvidere i Skolens trivsels- og antimobbepolitik under ”Om os -> Trivsel”

Der er en fast aftale om, at forældre kontakter skolen ved barnets fravær og sygdom. Dette for at skabe størst mulighed tryghed for barnet, forældrene og skolen, hvor barnet er.