Skip to main content

Mål og Indholdsbeskrivelse


Indhold

Mål og indholdsbeskrivelse for Bakketoppen. 1

Skolens værdigrundlag. 3

Menneskesyn. 3

Det pædagogiske grundlag. 4

De voksnes rolle i Bakketoppen. 5

Målsætning og vision. 6

Aktiviteter må og skal 6

Teori for den frie leg. 7

Hverdagen. 7

Praktisk information. 8

Åbningstider 9

Indmeldelse. 9

Udmeldelse. 9

Syg/fri 9

Transport 9

Påklædning. 9

Oprydning. 9

Skolefri dage. 10

Lukkedage. 10

Behovsåbent 10

Fødselsdage. 10

Legetøj 10

Arrangementer for forældre. 10

Forældrehjælp. 11

Når barnet skal hjem.. 11

Billeder 11

Personalet i Bakketoppen. 11

Nyttige links. 11

Skolens værdigrundlag

Er under udarbejdelse i forbindelse med den igangværende proces.

Menneskesyn

Vi er i Bakketoppen optaget af, at børnene oplever sig som en værdifuld del af fællesskabet. I Bakketoppen arbejder vi ud fra et humanistisk og anerkendende menneskesyn.

 • Vi tror på det frie menneske, der udvikler sig i socialt samspil med
 • At alle mennesker har noget at byde ind med og gør det så godt de
 • Vi tror på, at alle mennesker er lige meget værd.
 • Vi tror på, at mennesker udvikler sig gennem nysgerrighed og

Det anerkendende menneskesyn.

Når man anerkender, er der fokus på den bagvedliggende intention og ikke bare adfærden, der giver anledning til ros eller kritik. At arbejde anerkendende betyder dermed at indgå i en mellemmenneskelig ligeværdig relation, hvor man ser, hører og forsøger at forstå modparten

– både når det er positive eller udfordrende temaer, der dominerer fællesskabet.

Ifølge det humanistiske menneskesyn bærer mennesket på bevidste og skabende kræfter. Det er et socialt væsen, som er afhængig af sit miljø og sine relationer til familie, miljø, venner og andre som omgiver det.

Det humanistiske menneskesyn forudsætter, at der findes mennesker, som frit kan vælge på baggrund af egne etiske overvejelser, og som også er parat til at tage ansvar for sine beslutninger.

”For i sandhed at kunne hjælpe en anden må vi forstå mere end dem, men dog først og fremmest forstå det, de forstår”

– Søren Kierkegaard

Det pædagogiske grundlag

Vores samfund udvikler sig i en retning, hvor vi som individer skal træffe stadig flere valg i et hav af valgmuligheder. Vi skal i en tidlig alder testes og vurderes samt gøres klar til at kunne træffe karrierevalg og dermed lægge de første sten på karrierevejen. Samfundets forventninger til individet er høje.

Bakketoppens overordnede fokus at skabe et frirum for børns frie tid og frie leg i en ellers styret hverdag. Et sted, hvor der er balance mellem kan og skal, hvor der er tid til at mærke efter og tid til samvær og nærvær.

At forstå sig selv som en ligeværdig del af fællesskabet er ikke det samme som at få sin vilje. Det handler om at anerkende den følelse og de bagvedliggende årsager for en reaktion. Derfor er det for os i Bakketoppen vigtigt at give børnene et frirum, hvor de kan prøve sig selv af ud fra de udslagsgivende årsager til en given handling.

Hvorfor udforske den frie leg i sin fritid?

Den frie leg er med til at skabe synapser eller forbindelser mellem hjernens nerveender. Synapserne kan være med til at gøre barnet mere modstandsdygtigt, så det netop kan overkomme udfordringer, modstand og forhindringer, der måtte synes uoverskuelige. Den kompetence gør barnet mere klar til at møde hverdagens udfordringer i andre kontekster såsom skolen, fritidsinteresser, hjemmet osv. Barnets modstandsdygtighed giver overskud og bedre vilkår for ny læring og personlig- samt social udvikling. Med modstandsdygtighed mener vi barnets robusthed, altså hvor resilient barnet er til at kunne modstå stressorer det udsættes for i både sit børne-, ungdoms- og voksenliv.

Legen skaber rammen for, at børn kan gennemleve, afprøve og forstå den virkelighed, de lever i. Her kan børnene bearbejde alle de indtryk, de oplever i deres børneliv, både små og store. Eksempelvis: sygdom, dødsfald, skilsmisser, bryllupper, familieforøgelse, skænderier, glæde osv. Legen kan her fungere som et børneparallel til virkeligheden, hvor det er tilladt at afprøve forskellige roller og scenarier, gennem feedback fra de andre børn eller voksne. Det er barnet, der har udgangspunktet og bestemmer, hvad det er, der skal leges. Alle lege/læringsprocesser skaber grundlag for identitetsudvikling og derigennem empati, sympati og rummelighed.

Det er vigtigt, at der i Bakketoppen er netop den mulighed for at udforske sig selv i rammer, der er frie. Det giver barnet mulighed for selv at vælge, om hvorvidt det vil deltage eller ej, at barnet har mulighed for at afprøve egne og andres grænser i det sociale samspil og at det har mulighed for at spejle sig i andres handlinger for derved at danne sig som menneske. I den sociale kontekst skaber vi et rum, hvor der er plads til, at man ser sig selv gennem andres øjne. At børnene kan prøve sig selv af i forskellige konstellationer med børn, man kender og ikke kender så godt. Et sted, hvor der er mulighed for at lege på tværs af alder og interesser – hvor aktiviteterne ikke nødvendigvis er voksen konstruerede og/eller – styrede. Vi udvikler os gennem hinanden og skaber forståelse for selvet, hvem er jeg? og hvad kan jeg?

Igennem hinanden udvikler vi empatien og forståelsen af fællesskabet. Fællesskabet er for os afgørende for barnets identitetsudvikling.

-Eksempel: “Ved løvfald leger 5 drenge med nedfaldne blade i over en time, med at indfange, kaste, hoppe i, slås lidt med alle de blade der kan samles. De fandt hele tiden på nye måder at lege sammen på. Holdt pauser, snakkede om farverne, formen og trillede videre i dem.”

-Eksempel: “I sommers satte vi en oppustelig trampolin op på græsplænen. Her oplevede vi blandt andet drengene fra 0. Klasse og helt op til 3. Klasse “slås” med hinanden på tværs af alder og størrelse. Vi så, hvordan de store drenge hjalp med at forme legen og vise de mindre, hvordan man “slås” på en ordentlig måde, så ingen grænser brydes”

Eksempel: “Vi har gennem sommeren og efteråret brugt madrasser til at lave huler, små legearealer og afskærmninger, som børnene har taget rigtig godt imod. Nu kan vi se, at de selv finder på nye lege med madrasserne og at det ikke så meget er legetøjet, men madrasserne som er legetøjet. Børnene har defineret legen om til deres egen, og dermed brugt fantasi”.

Værdierne i hverdagen

Når vi kigger rundt i vores hverdag, vil du kunne se vores værdier i nogle af disse situationer;

 • Gennem leg, lærer børn om sig selv og om omverdenen. Inddragelse og medbestemmelse fx gennem børnemøder, når de hentes i klasserne, når deres bolde gribes, når de skubbes igennem et projekt, de ikke Vi lærer igennem fejl ved at prøve, undersøge og være nysgerrige.
 • Ved samtaler omkring det enkelte barn med børn og de voksne samler man en forståelse af barnets ydre struktur, der kan være med til at forstå den indre.
 • Når mulige projekter kan køre videre i Bakketoppen, at de voksne er gennemgående, både skole og Bakketoppen; når Naturbørnehaven kommer på besøg inden
 • Ved både at igangsætte nye lege på initiativ fra børnene og styrke deres kreative jeg og fastholde dem i aktiviteter for at styrke deres evne til at fordybe sig og gøre sig
 • At se, forstå og udvikle det enkelte barn ud fra deres nærmeste udviklingszone blandt andet ved relationsdannelse, motorik, kreativitet, naturforståelse osv.

De voksnes rolle i Bakketoppen

Fri leg betyder ikke fri tid for de voksne. Fri leg forpligter for os pædagoger. Det betyder, at vi skal have et skærpet blik og fornemmelse for, hvornår og om vi skal træde til. Her er vi “fluen på væggen” i mange situationer; afventende, nærværende og guidende. Vores primære opgave er at understøtte legen og de sociale relationer, at hjælpe med at regulere børnenes adfærd og behov, at inkludere alle børn i Bakketoppen og at stå klar med omsorg og

nærhed, når der er behov for det, at hjælpe med at løse konflikter, hvor børnene endnu ikke selv har kompetencerne til det.

Vi voksne i Bakketoppen ser os selv som ambassadører for den frie leg. Vi vil gerne kunne danne et rum for børnene, hvor vi kan give dem plads til at finde på lege ud fra deres egen interesse, og hvor der er mulighed for, at de sammen kan udvikle nye lege. Børn skal øve sig i at regulere sig selv. At de kan mentalisere. Selvom de har fri leg i Bakketoppen er rammerne sat af de voksne. Vi står klar med nærvær og tryghed.

I Bakketoppen møder børnene nogle engagerede voksne, der brænder for at være en del af børnenes udvikling. De voksne understøtter børnenes udvikling af empati gennem dialog og guidning.

Vi har en stor matrikel, derfor kan man som forældre godt opleve at børnene er “væk”. Det ser vi som tegn på, at børnene selv søger hen, hvor der er ro og plads til at lege den leg, de har brug for og gerne vil lege. Samtidig ved børnene, hvor de skal finde en voksen, hvis de har brug for hjælp til legen.

Målsætning og vision

Vores vision er at være med til at danne robuste, livsglade og nysgerrige børn, der i høj grad hviler i sig selv. De skal være medskabere af et miljø, der sikrer tillid og tryghed til at udvikle sig som kompetente mennesker, der kan indgå ligeværdigt i samspil med andre mennesker.

Vores målsætning for Bakketoppen er at skabe et rum, hvor tryghed, tillid og trivsel er kendetegnende for samværet. At skabe et rum, hvor børnene er trygge, og finder ro og glæde gennem aktiviteter med andre børn og voksne. Bakketoppen skal være et fristed, hvor børn får lov til at være børn.

Aktiviteter må og skal

I Bakketoppen vil man som barn møde KAN og SKAL aktiviteter.

At kunne skelne imellem, navigere i og mestre disse to rammer for aktivitet, finder vi vigtigt at give barnet med videre, selvom det ikke har lyst eller kan se relevansen på nuværende tidspunkt. Det er for os en vigtig egenskab barnet skal have stiftet bekendtskab med, da det også er en del af det videre liv i det store fællesskab udenfor Bakketoppens verden.

Eksempler på KAN aktiviteter;

 • At de kan benytte sig af de kreative tilbud
 • Være en del af bålhygge og madlavning
 • Deltage i koloni
 • Deltage i konkurrencer
 • Gåture

Eksempler på SKAL aktiviteter;

 • Børnemøder
 • Den ugentlige tur på hestemarken
 • Gåture
 • Højtlæsning
 • Smage på bålmad
 • Ved enkelte aktiviteter, den voksne bestemmer at igangsætte
 • Rydde op efter aktiviteter

 

Teori for den frie leg

Dion Sommer;

Når voksne bestemmer, hvordan børn skal lege, mister børnene evnen til at udvikle sig socialt, kreativt og kognitivt. Udtalelsen kommer efter en canadisk rapport har vist, at børn lærer bedst gennem leg.1

»Vi ved allerede fra traditionel legeforskning, at børn lærer i legen – de kan simpelthen ikke lade være – de får nye erfaringer, de undersøger ting på mange forskellige måder, de mestrer dem og de får sociale evner og kompetencer ved at lege med gode kammerater.

Epigenetik handler om, at samtidig med, at børn er i gang med legen, så opbygger de deres egen hjernearkitektur. Og der ved man, at børn, der har leget rigtig meget, de har en helt anderledes hjernearkitektur end de børn, der har leget for lidt – måske bare siddet foran et tv eller med en iPad. Hjernen vokser simpelthen, alt imens barnet leger og lærer, og samtidig stiger også læringskapaciteten,« siger Dion Sommer.

Hverdagen

Bakketoppen er et pædagogisk rum, hvor børn og voksne accepterer hinanden og har forståelse for, at vi alle er forskellige. Bakketoppen skal være et fristed, hvor børn får lov til at være børn. Hos os er den frie leg et vigtigt aspekt i børnenes trivsel og udvikling. Legen udvikler barnets fantasi og kreativitet, og barnet lærer at sige til og fra. Ligesom der er mange andre vigtige aspekter i legen. Vi tilbyder forskellige aktiviteter, hvor børnene kan udfordre sig selv i rammer, hvor der er ro, tid og støtte til at fordybe sig. Børnene tilbydes nogle harmoniske og trygge rammer. Rammerne gives ved at støtte dem i en selvstændig, ansvarsbevidst udvikling, som gør dem til en del af de sociale, nære og globale fællesskaber som Aabenraa Friskole står for.

De får tilbudt forskellige aktiviteter, hvor de kan udfordre sig selv i rammer, hvor der er ro, tid og støtte til at fordybe sig.

1 https://bupl.dk/artikel/nye-toner-fra-verdensbanken-boern-laerer-bedst-gennem-leg/

Ved at skabe en tryg overgang fra skoledelen til fritidsdelen, giver vi dem mulighed for at lege på tværs af alder og køn, hvor alle er med til at udvikle et fællesskab, med plads til forskellighed og individualitet.

Det er vigtigt for os at der er plads til at udvikle den frie leg. Den frie leg er med til at udvikle hjernens modstandskraft, skaber kreative mennesker med nysgerrighed på livet. Fri leg betyder leg i støttende omgivelser, hvor de voksne er medskabere og guider børnene til samspil.

Hverdagen i Bakketoppen er præget af årstiderne og et aktivt udeliv.

Kl. 6.45 starter dagen stille og roligt, fyldt med omsorg og samvær. Vi går ud fra at børnene har spist morgenmad hjemmefra, men man er også velkommen til at spise medbragt morgenmad i Bakketoppen. Det er vigtig med en god start på dagen, derfor sørger vi for ro og hygge. I morgen Bakketop går tiden som regel med at lege, klippe og klistre, spille, være ude, høre musik eller bare være sammen. Så er vi klar til dagen.

Kl. 12.55 åbner Bakketoppen igen for børnene. Personalet fra Bakketoppen henter børnene i klasserne. Her benytter vi også lejligheden for at fortælle om dagens tilbud og til at se hvert enkelt barn, måske er der brug for en snak, et kram eller bare at mærke man er set. Så er der tid til leg.

Hverdagen i Bakketoppen er præget af årstiderne, et kreativt moment og et aktivt udeliv.

En typisk hverdag i Bakketoppen

 • Bakketoppen åbner 6.45
 • Vi rydder op og gør klar til skole 8.05 – Undervisningen starter kl. 8.15
 • Bakketoppen åbner 12.55, hvor vi henter børnene i klasserne, her spiser de en mad og får besked om dagens aktiviteter
 • Børnene er altid ude den første halve time efter skole, her er der fri leg og organiserede aktiviteter.
 • Omkring kl. 14 laver vi frugt og spiser madder for de der er sultne. (børnene har altid lov til at spise når de mærker sult)
 • aktiviteter og leg fortsætter
 • Bakketoppen lukker 16.30/15.45

Praktisk information

Bakketoppen Aabenraa Friskole Bjerggade 26

6200 Aabenraa

Tlf. 74 62 86 10 / 51 92 79 97

Mail: kr@aabenraafriskole.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag    6.45-8.15 + 12.55-16.30

Fredag              6.45-8.15 + 12.55-15.45

Indmeldelse

Sker automatisk ved indskrivning i skolen.

Udmeldelse

Sker automatisk når barnet overgår til 4. klasse ved Bakketoppens sommerferie fra uge 28.

Syg/fri

Sygmeld på skoledage foregår ved at sende en mail til post@aabenraafriskole.dk

Ved ferier eller skolefridage, hvor Bakketoppen har åbent gælder følgende:

Uanset om jeres barn er syg eller holder fri i ferier/skolefridage, er det vigtigt I giver besked i Bakketoppen, dette gøres bedst ved enten at ringe eller sende en sms på Bakketoppens telefon 51927997.

Transport

Bakketoppens personale sørger for, at børnene sendes ud til bussen, sport eller hjem til de tider, der er aftalt med forældrene (aftalen skal være Bakketoppen i hænde inden kl. 13 på selve dagen, lav gerne hjemsendelsesaftaler). Tiderne skal så vidt muligt ligge på hele og halve timer.

 

Påklædning

Skolen har nogle ualmindelige dejlige udendørs arealer som vi benytter os meget af. Derfor er det nødvendigt med RIGELIGT med skiftetøj. Børnenes påklædning bør være praktisk, robust og tilpasset årstiderne. Ligesom det er en rigtig god ide at skrive NAVN i alt, det letter også personalet når vi finder glemte sager. Vi vil gerne opfordre til, at I sammen med barnet tjekker deres garderobeplads en gang i ugen.

HUSK: Tøj afhængig af vejret og altid gummistøvler, regntøj, 2 sæt ekstra tøj, undertøj, strømper og indesko.

Oprydning

Børnene skal være med til at rydde op, og det er vigtigt, at I som forældre giver børnene tid til at rydde op ved afhentning.

Skolefri dage

Tilmelding til behovsåbent/skolefridage foregår på forældreintra. Har man problemer med at logge sig på, er vi altid behjælpelig tlf. 74 62 86 10, eller ret henvendelse til personalet.

Lukkedage

Lukkedage i Bakketoppen 2023/2024:

 • Sommerferie ugerne 28+29+30
 • Efterårsferie, uge 42
 • Mellem jul og nytår.
 • Dagen efter Kristi
 • Grundlovsdag efter kl. 12.

Behovsåbent

Bakketoppen har behovsåbent – for de familier der har brug for det – med tilmelding i følgende uger. Såfremt der ikke er nogen børn tilmeldt, er Bakketoppen lukket. Der kommer en tilmelding på intra, hvor man tilkendegiver om man har et behov for pasning.

 • Dagene før jul
 • Dagene efter nytår.
 • Vinterferie, uge 7
 • Dagene før påske.
 • Dagen efter påske. (her har skolen pædagogisk dag)
 • Skolens øvrige sommerferie

Fødselsdage

Vi sætter et opslag op på tavlen med navnet på fødselaren og flager ved indgangen til Bakketoppen. Vi vil gerne vide besked i Bakketoppen, hvis Jeres barn holder fødselsdag for klassen på en hverdag.

Legetøj

Vi har rigtig meget legetøj i Bakketoppen som børnene kan boltre sig med. Der bliver også arrangeret dage med legetøjsdag, hvor man kan medbringe legetøj hjemmefra.

Arrangementer for forældre

Fælles forældremøde med indskolingen i starten af skoleåret, efterfølgende deltager Bakketoppen ved skole/hjem samtalerne efter behov.

Forældrehjælp

Vi har ca. 3-4 gange i løbet af året, hvor I forældre overtager Bakketoppen. Også dette vil stå i kalenderen der udleveres ved forældremøderne i august.

Når barnet skal hjem

Børnehaveklassebørnene skal hentes i Bakketoppen det første ½ år. Vi ved godt for mange af jer der har andre søskende i Bakketoppen eller på skolen, vil det være nemmere bare at sende 0. klasses barnet med sine søskende hjem. Men der går rigtig meget god kommunikation og relationsbånd tabt ved at forældre, til særligt helt nye børn, ikke kommer på skolen. Det har stor værdi at vi bygger på vores relationer – personale og forældre imellem, derfor synes vi det er vigtigt at I kommer på skolen og henter jeres barn.

Mange børn bliver hentet af deres forældre, men såfremt der er andre (fx barnepige og bedsteforældre) der henter barnet, skal Bakketoppen have besked. Børnene i 1.-3. kl. kan sendes efter skriftlig aftale med forældrene. Det er altid muligt at sende en sms med beskeder. Dette gøres blot inden kl. 13. Sms´en er først noteret i Bakketoppen, når I har fået et ”ok” tilbage

Billeder

Vi tager billeder af de aktiviteter vi laver og af sjove indslag fra børnene. Billederne deles på intra om fredagen. Derudover ligger vi også billeder på vores hjemmeside og på facebook.                   

Personalet i Bakketoppen

 • Kristina Møller Radik, afdelingsleder i Bakketoppen og pædagogisk leder i indskolingen.
 • Jeppe Mørk Damm, pædagog i Bakketoppen og støttelærer indskolingen.
 • Lotte Paulsen, pædagog i Bakketoppen og støttelærer indskolingen.
 • Jonna Nielsen, Sekretær for skolen og morgenvagt i Bakketoppen.
 • Annette Iversen, pædagog i Bakketoppen og støttelærer i indskolingen.
 • Eva Mohr, pædagog i Bakketoppen og støttelærer i indskolingen og mellemtrinnet.
 • Peter Jørgensen, pædagog i Bakketoppen og IT-ansvarlig.
 • Kristian Mose, pædagog i Bakketoppen og svømmelærer.
 • Anne-Lie Engedal, pædagog i Bakketoppen og støttelærer i indskolingen.

Derudover har vi et fast vikarkorps.

Nyttige links

International Play Association

FNs børnekonvention