Skip to main content

Formål, vision og værdier

Grundlaget for skolen er de mennesker og deres holdninger, som vi møder på og omkring skolen.

Skolens mission
Den formelle mission er beskrevet friskoleloven:

Friskoleloven definerer følgende ramme:
”§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov (Lov om friskoler og private grundskoler m.v.) og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrette- lægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning.
Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne.

Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Skolens formål
Skolens vedtægter beskriver skolens formål:

”§ 2: Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Stk.2.: Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
I hele vores arbejde med børnene har vi det overordnede mål, at vi vil styrke og udvikle det enkelte barns opfattelse af, at det er værdifuldt i alle sammenhænge. Vi ønsker at barnets nysgerrighed bevares gennem hele skoleforløbet og gerne i hele livet.

Vi ønsker at barnet opnår forståelse af værdien af fællesskab og udvikler evnen til at fungere i fællesskaber.

I faglig sammenhæng er det vores mål, at hvert barn udnytter sine evner optimalt såvel på boglige områder som i praktisk/musiske sammenhænge.

Hvis barnet er nysgerrigt, har lyst til at lære, har et godt fagligt fundament og ser kreative løsninger – så har vi nået vores mål: At danne livsduelige og handlekraftige, hele mennesker med forståelse af værdien af fællesskab”.

Skolens vision
”SAMMEN I BEVÆGELSE”

Vi bevarer vores børns medfødte nysgerrighed og interesse for læring fra starten i børnehaven til deres overgang til deres videre uddannelse med fokus på at understøtte dannelse og livsduelighed.

Vi giver alle vores børn mulighed for at udfolde sig og lysten til at møde verden nysgerrigt og kritisk. Det er et sted, hvor leg, bevægelse og fordybelse er vigtige bestanddele af det at lære på tværs af hele forløbet.  Vi har fleksible læringsmiljøer, der tilgodeser en balance mellem hoved, hånd og hjerte.

Vi giver vores børn mulighed for at finde en forståelse af deres eget individuelle bidrag i verden samtidig med, at de er bevidste om at være en del af noget større både som ansvarlige medborgere i en global virkelighed og i det omgivne samfund men også som betydningsfulde deltagere i fællesskabet på bakken.

Vi er sammen i bevægelse.