Skip to main content

Trivsel

Vi står samme mod mobning

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. 

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Vi ønsker at beskytte elevernes/børnenes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en bedre læring og trivsel. Alle, både Børnehave, SFO og Skole, har det som et fælles ansvar at wnreagere på og forebygge mobning. Det er vigtigt at have en fast procedure, som skal være kendt af alle. En åben dialog er afgørende. Aabenraa Friskole og Naturbørnehave skal være et godt sted at lære og lege og et godt sted at være!

FOREBYGGELSE AF MOBNING

Gennem undervisning

 • I emneuger, på familiedage, via museordningen, morgensamlingerne og lign. sørger vi for, at børnene lærer hinanden rigtig godt at kende på tværs af klasserne.
 • Alle klasser og teams diskuterer ved skoleårets start fælles spilleregler på klassen og trin.
 • I børnehave, SFO og indskoling arbejdes med Red Barnets “Fri for mobberi.”

I frikvarterer

 • Legegrupper.
 • Tilsynsordning – som fordrer at de voksne er synlige og tilgængelige for børnene

Samarbejde ml. skole og fritidsinstitution

 • Overlevering sidst på skoledagen.
 • Voksne fra SFO er også en del af skoledagen, hvor der er løbende dialog om børnenes trivsel og aktuelle situation

På digitale medier

 • I alle klasser, til alle forældremøder og i skolebestyrelsen er digital adfærd et tema.
 • Vi benytter os af Børns vilkårs konsulenter og materialer.

Samarbejde med forældre

 • Vi gør som skole noget ud af, at også forældrene kender hinanden. Dette gør det nemmere at ringe hinanden op og tage de svære samtaler, når noget er gået galt mellem nogle børn. Forældrene får lært hinanden at kende via høj forældreinvolvering ved f.eks. arbejdsdage, forældretjanser og lignende.
 • Vi har som skole et princip om, at vi kontakter relevante forældre, når der er problematiske relationer mellem elever.
 • På forældremøder italesættes skolens forventning om, at alle inviteres til fødselsdage og lignende arrangementer. I de mindre klasser praktiseres lege- og spisegrupper, så forældrene også lærer de andre børn at kende.

Særlige arrangementer

 • Fællesspisninger, forældrearbejdsdage, forældrekaffe, Solfest, Julemarked, Fastelavn bidrager alle til at forebygge mobning, idet forældre og børn oplever et fællesskab med hinanden på tværs af klasserne.

HÅNDTERING AF MOBNING

Tilskuer til mobning

 • Via ”Fri for mobberis” materiale bliver børnene helt fra de er små oplært i, at tilskueren er den der tillader mobningen.
 • Vi giver børnene redskaber til, hvordan man kan gribe ind, hvis mobning skulle finde sted.
 • Som ansat er man forpligtet på at gribe ind, selv ved mistanke om mobning.

Klassen/børnegruppen

 • Legegrupper iværksættes, spilledage, gruppeinddeling er i højere grad voksenstyret, så ingen skal føle sig udstødt.
 • Samtaler med hele klassen, enkelte børn og forældre.

De involverede børn

 • Vi har fokus på, at der ikke findes onde børn, men onde handlinger, også i snakken med forældre og børn.
 • Vi understøtter de børn, som vi ved er socialt sårbare.

Forældre og fagteam

 • I de forskellige teams er udsatte børn altid på dagsordenen.
 • Svære samtaler tages her og nu og hellere over telefonen end pr mail.

FORANKRING

 • Vi følger op på det der sættes i værk. Det ved forældrene at de kan forvente af os.
 • Samarbejdsudvalget drøfter mobbepolitik årligt. Trivsel er et tema i alt hvad vi foretager
 • Denne strategi tages op på teammøder 1 gang årligt